Kurucumuz Dr.Fuat Güldal'ı saygıyla anıyoruz.

3 TESLA MR

Bir resim 1000 sözcüğe bedel ise 3 Tesla MR bir ansiklopedi demektir.

MR cihazının oluşturduğu manyetik alanın ölçüm birimi olarak kullanılan tesla dikkate alındığında 3 tesla cihazlar 1,5 teslalardan 2 kat, açık MR lardan ise 10-15 kat daha fazla manyetik alan oluşturmaktadır. Oluşturulan güçlü manyetik alana çoklu geçiş ve çoklu kanal (multi-transmit and multi-channel)l özellikleri eklenerek ileri uygulamaların yapılabilmesi sağlanmıştır.

3.0 Tesla MR (Philips Achieva), Ege bölgesinde özel radyolojik teşhis  merkezleri arasında sadece merkezimizde bulunmaktadır.

 

3.0 Tesla MR cihazı’nın üstünlükleri nelerdir?

3 Tesla MR cihazında hangi ileri görüntülemeler yapılmaktadır?

 • Fonksiyonel MR
 • Diffüzyon Görüntüleme (Diffusion Weighted Imaging) 
 • Diffüzyon Tensor Görüntüleme (DTI)
 • Perfüzyon Görüntüleme
 • MR spektrografi 
 • MR Anjiyografi
 • Kardiyak MR
 • MRCP
 • Multiparametrik prostat görüntüleme
 • Tüm vücut MR taraması
 • Dinamik Görüntüleme
 • Meme-aksilla diffüz dinamik MR

3.0 Tesla MR cihazı’nın üstünlükleri nelerdir?

3.0 Tesla MR’da;

 • çekim süreleri daha kısadır,
 • üç boyutlu görüntüleme yapılabilmektedir,
 • SNR (signal-noise ratio) daha yüksek olduğu için görüntü daha kalitelidir,
 • kesit kalınlıkları daha az olup 0,4 mm’ye kadar inebilmektedir,
 • paralel görüntüleme (Parallel Imaging)  teknikleri mevcuttur, 
 • T1 zamanındaki düzenlemele ile kan ve arkaplan dokular arasındaki konsantrasyon artmıştır.
 • nefesini tutmakta ya da hareketsiz durmakta güçlük çeken hastalarda artefaktlar da azalmıştır.   
 • bebek ve çocuklarda küçük anatomik yapıların daha iyi görüntülenmesini sağlar
 • bebek, çocuk ve koopere olamayan hastalar için hızlı ve daha az ses ile çekim yapan özel sekanslar mevcuttur.
 • gadoliniumun daha düşük doz da kullanılır,  1,5 tesla ile aynı dozda kullanıldığında daha yüksek SNR elde edilir.
 • kan ürünlerinin dokuda depolanmasına karşı daha duyarlı olup beyin kanaması gibi durumların tanı duyarlılığı artmaktadır.
 • kan akımının görüntülenmesi gibi fonksiyonel çekimlerde daha net ve ayrıntılı görüntü elde edilmektedir.

3 Tesla MR cihazında hangi ileri görüntülemeler yapılmaktadır?

 

Fonksiyonel MR

Konuşma, hareket, hafıza gibi beyin fonksiyonlarının haritalandırılmasında kullanılır. Beyin ameliyatlarında cerrahi riskin değerlendirilmesinde ve operasyon planlanması için ileri görüntülemeyi sağlar.

Diffüzyon Görüntüleme (DWI) 

Beyin, karaciğer, prostat gibi organlardaki iskemik lezyonların, tümör, enfeksiyon, inflamatuar süreçlerin saptanmasında kullanılır. Üç tesla özellikle akut inmede iskemik duyarlılığı artırır.

Diffüzyon Tensor Görüntüleme (DTI)

Beyaz cevher yolaklarının üç boyutlu ve yüksek çözünürlükte görüntülenmesini sağlar. Beyin tümörleri ve epilepsi cerrahisinde operasyonu yönlendirmede kullanılır.

Perfüzyon Görüntüleme

Beyinde ve diğer organlarda kan akımı miktarını ölçmeye yarayan bu fonksiyonel çalışmada inme, tümör, nüks vb saptanması sağlanır. Gadollinyumun ilk geçişinde daha fazla alanda tutulması nedeni ile bu tetkik daha düşük temporal çözünürlüğü ve daha az alan tutulmasına sahip 1,5 tesladaki diffüzyon ağırlıklı görüntülemeye göre serebral perrfüzyonu daha kesin olarak gösterir.

MR spektrografi  

Dokudaki lezyonların biyokimyasal özelliklerini, metabolitleri değerlendirerek tanı koymaya çalışan bu yöntem single ya da multisvoksel olarak kullanılabilir. Apse, tümör, enfeksion ayırıcı tanılarında kullanıldığı gibi beyin, meme, prostat gibi organ tümörlerinde malign-benign ayırımında da kullanılır. Ayrıca azospermi hastalarında cerrahi yaklaşım açısından yol göstericidir. 3.0 Tesla artmış kimyasal şift ve artmış spektral çözünürlük nedeni ile daha üstün bir görüntü kalitesine sahiptir.

MR Anjiyografi

Tüm organlardaki damarsal tıkanıklıklar ya da anomalileri görüntülemek için kullanılan bu yöntemde de 3.0 tesla belli avantajlar sağlamaktadır.  Kraniyal ve boyun anjiolaırnın kontrast madde kullanmaksızın gerçekleştirilmesi, toraks, batın ve perifrik anjiyoda minimumum kontrast madde kullanılmasını sağlar.  SNR yüksek olup arkaplan dokulara ait T1 uzadıkça akış daha iyi görüntülenebilir. Daha iyi arkaplan süpresyonu ile damarlar daha hiper intens sinyal göndererek küçük damarların bile görülebildiğii bir görüntü sağlar. ile daha az kontrast madde ve daha yüksek çözünürlükte 4 D (Dört boyutlu) görüntüleme yapılabilmektedir. 

Kardiyak MR

Perikard, myokard ve endokard olmak üzere kalbin tüm yapısını ve fonksiyonunu ile oluşmuş patolojilerin görüntülenmesidir. Konjenital kalp hastalıkları, myokardit, iskemi, perikardit, endokardit, valvuler yapı, trombüs ya da kitleler kolaylıkla ayırd edilebilir.

MRCP

 Pankretik kanal dahil olmak üzere safra kesesi ve safra yollarının kontrast madde kullanılmadan üç boyutlu görüntülenmesini sağlayan invaziv olmayan bir  yöntemdir.

Multiparametrik prostat görüntüleme

Prostat kanseri – enfeksiyonu yanı sıra tümörlerde malign-benign ayırımı için kullanılan en hassas non-invaziv radyolojik görüntüleme yöntemidir. Tümörlerde erken evre tanı ve tümörün çevre dokuya invazyonu net bir şekilde belirlenebilir.

Tüm vücut taraması

Bu tetkik sadece 3.0 tesla cihazlarda yapılabilmektedir. Vücuda zararlı olabilecek radyoaktif madde, kontrast madde, x ışını vermeksizin tamamen zararsız 3 boyutlu görüntüleme yöntemidir. Tüm vücut görüntülendikten sonra tekrar diffüzyon görüntüleri alınır.

Tüm vücut taraması;

 1. Aile öyküsü ya da başka kanser risk faktörü taşıyan sağlıklı bireyler ile hiçbir riski bulunmayan sağlıklı bireylerde henüz bir belirti vermeyen kanser, kist  vb patolojik durumların erken tanısı
 2.  Kanser hastalarında metastazların saptanması

amacı ile kullanılmaktadır. 

Dinamik Görüntüleme

İç organlardaki yağ miktarı, kanser ve diğer patolojik durumların erken tanısı ve tedavi yöntemlerinin belirlemesini sağlar.

Meme-aksilla difüzyon-dinamik MR

Tümör erken tanısı, benign malign ayırımı, biopsi alanının saptanması, operasyon için evreleme amacı ile merkezimizde yapılan üç boyutlu görüntüleme yöntemidir.